tirsdag 10. mai 2016

Portrett

Vi fikk i oppgave å ta portrettbilder med stativ. Vi skulle ta ett portrett innendørs ved et vindu. Her skulle vi utnytte det naturlige lyset så best som mulig. Så skulle vi ta 2-3 portrettbilder utendørs med bruk av reflektor. Her er det første bildet:

Our task was to take a portrait with the use of a camera stand. One portrait was to be taken inside by a window. In that portrait we were going to use the natural lighting in the best possible way. Then we were going to take 2-3 pictures outside with the use of a reflector. Here is the first picture:

Jeg har valgt å la modellen se vekk for å skape en mer hemmelighetsfull stemning. Ansiktsuttrykket skal vise en seriøs stemning hos modellen, hvor de matte fargene og skitten på vinduet forsterker dette. Den mørke jakken og bakgrunnen gjør at ansiktet kommer mer frem, noe som jeg synes var viktig ettersom det bare er halve fjeset som vises.

My choice was to let the model look away to create a more secretive mood in the picture. Her facial expression was going to show a serious mood with the model, where the faded colours and the dirt on the window will empower this. The dark jacket and background makes the face stand out more in the picture, which I thought was important as only half of the face was showing.

 (Hvit side av reflektor er brukt / A white reflector has been used)

 (Ingen reflector brukt / No reflector has been used)

 (Gull side av reflektor / Golden reflector has been used)

Her ser vi forskjellen en reflektor gjør på et bilde. Fargen av gull kommer tydelig frem på modellens hud og singlet. I mine portrettbilder har jeg valgt å bruke komplementærkontrasten rød og grønn for å skape harmoni i bildet. Modellens armer treffer kantene av bildet for å fylle ut formatet. Men for å fortsatt ha litt "luft"i bildet ogforsterke effekten av ro i bildet, er hodet plassert i det gylne snitt.

Here we see the difference between the use of  a reflector. The colour of gold really shows on the models skin and tank top. I've chosen to use the complementory contrast red/green in my portraits to create harmony. The model's arms touch the edge of the picture  to fill out the format. Her head is placed in the golden ratio to still have some "air" in the picture and to empower the effect of peace in the picture.


Det var også en del av oppgaven å finne ut hvordan våres perfekte og kreative protrett ser ut. Jeg endte opp på dette portrettbildet. Her er bakgrunnen også dradd med inn i forgrunnen. Gull siden av reflektoren er brukt på en måte hvor den fordeles jevnt utover huden til modellen, både på hender og på fjeset. Formatet er også utenom det standard stående formatet til portrettbilder.

It was also part of the task to find out perfect and creative portrait. I ended up on this portrait. Here, the background has been pulled into the foreground with the model. The golden reflector was in use and it was divided evenly on the skin, both on her hands and face. The format is also not the standard "standing" format that is used for portraits.

torsdag 28. april 2016

Vakker Mat

Til denne oppgaven skulle vi presentere mat på en god måte. Jeg har valgt å presentere vaffler med is, jordbær og skjokoladesaus.

For this task we were going to take a picture of food and present it in a good way. I chose to present waffles with ice cream, strawberry and chocolate sauce. 

F-Stopp: f/5.6
Eksponeringstid: 1/20 sek.
ISO-hastighet: ISO-400
Brennvidde: 47 mm

F-number: f/5.6
Exposure: 1/20 sec.
ISO: ISO-400
Focal length: 47 mm

Dryppe, Drypp, Dropp

Vi har fått i oppgave å ta bilde av en dråpe eller flere dråper. Jeg har valgt å ta bildet av en dråpe akkuratt idet den treffer vannet. 

Our task was to take a picture of a waterdrop or many droplets. I took a picture of a drop the moment it hit the water

Jeg hengte opp lilla silkepapir på veggen og la et gult ark under glasset for å skape en komplementærkontrast i bildet.

F-Stopp: f/16
Eksponeringstid: 1/5 sek.
ISO-hastighet: ISO-400
Brennvidde: 55 mm

I hung up a purple paper on the wall and placed a yellow paper under the glass. This was to create a complementary contrast in the picture.

F-number: f/6
Exposure: 1/5 sec.
ISO: ISO-400
Focal length: 55 mm

fredag 19. februar 2016

Camera Obscura

I dag lagde vi i Trykk og Foto vår egen Camera Obscura. Camera Obscura er en slags form for projeksjonsapparat. Vi dekket til vinduene i klasserommet med sorte lerret og bossposer for å unngå at det ble sluppet inn lys. Vi hadde papp med et hull i hvor lyset utenfra skulle komme gjennom. Vi hang opp et hvitt papir ikke langt unna hullet.

Today we made our own Camera Obscura in Print and Photography. Camera Obscura is a kind of projector. We covered the windows in our classroom with black screens and trash bags to avoid light from coming in. We had a cardboard paper with a hole in it where the light was going to come through. We hung a white screen not far from the hole.


Blenderåpning: f/8
Eksponeringstid: 30 sek.
ISO-hastighet: ISO-1600


Aperture: f/8
Exposure: 30 sec.
ISO: ISO-1600

Retusjeringsoppgave

Denne gangen var oppgaven å finne et gammelt bilde og redigere bort skrammer og slikt på bildet. Bildet jeg har valgt er et bilde fra enten 1959 eller 1960. Det ble tatt i Modalen av min morfar. De på bildet er min mormor og min mor.

This time our task was to find an old photograph and edit away damages and such from the picture. The photograph I've chosen is from either 1959 or 1960. The photograph was taken in Modalen by my grandfather. The ones in the picture are my grandmother and mother.

Orginalbilde / The original photograph

Retusjert bilde / Edited photograph

søndag 31. januar 2016

Alfabetet

Oppgaven vår var å lage en collage/montasje med "bokstaver" som har oppstått enten naturlig eller tilfeldig i naturen. Enten organisk  eller mekanisk. 

Our task was to make a collage/montage with "letters" that have formed either naturally or by a random cause in nature. Either organic or mechanic.
I denne collagen har jeg valgt å blande naturens bokstaver sammen med bokstaver som er menneskeskapt. Dette er for å skape en spenning of uforutsigbarhet i den ellers forutsigbare komposisjonen. Jeg har valgt en ganske stram komposisjon, hvor jeg har 1 cm mellom alle bildene, med unntak av de to siste radene, hvor det ble mer. For å "dekke til" dette tomrommet har jeg valgt å ha en mørk bakgrunn hvor man kan skimte snødekket natur. For å ikke ha en helt symmetrisk og stram komposisjon, har jeg valgt å la den første bokstaven være større og ta opp mer plass rundt seg.

In this collage I've decided to mix the letters of the nature together with the ones created by humans. This is to create a tension and an unpredictable feeling in the otherwise predictable composition. I've chosen a very traditional composition, where I have 1 cm between every picture with the exception of the two last rows, where it increased. To "cover" this emptiness, I chose a dark background where one could also spot  snowy nature. To break a bit with the symmetrical composition, I decided to let the first letter be bigger and take more space.

torsdag 28. januar 2016

Informasjonsplakat

Vi fikk i oppgave å lage en informasjonsplakat for å bli kjent med verktøyene i Photoshop. Her er mine plakater:

We got a task to make an information poster to get to know the tools in Photoshop. Here are my posters: